Csurgói kistérség


I. Közoktatás


A társulás vállalta, hogy gondoskodik a területén lévő önkormányzatoknál az 1993. évi LXXIX. Törvény 20 § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról, valamint e törvény 34. § e) és h) pontjában meghatározott szakszolgálati feladatok ellátásáról (logopédia, gyógytestnevelés).
Az oktatási működés költségeinek hatékonyságát kizárólag a mikro-társulásos formában történő feladatellátás, az intézményt fenntartó településen történő gazdaságos intézményműködtetés megteremtése növelhette.
A Csurgó kistérségben működő közoktatási mikro-térségi társulások:

Csurgó Központú mikrotérségi társulás

Tagjai: Csurgó, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Szenta, Porrogszentkirály, Porrog, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Gyékényes települések önkormányzatai.
Iharosberény Központú mikrotérségi társulás
Tagjai: Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter települések önkormányzatai.
Zákány-Zákányfalu-Őrtilos mikrotérségi társulása
Tagjai: Zákány, Zákányfalu és Őrtilos települések önkormányzatai.

Jelenleg a Csurgó kistérségben két település önálló nevelési-oktatási intézményt működtet:
1.) Berzence Nagyközség Önkormányzata
2.) Inke Község Önkormányzata

A közoktatási feladatellátás legkiemelkedőbb eredménye a 2005. február 15.-től működő iskolabusz szolgáltatás, mely a kezdetben szolgáltatás vásárlás módjával teljesült.
2005. április 1.-től a központi költségvetésből leigényelt normatíva alapján a szentai, porrogszentkirályi, porrogi kisiskolásokat a társulás tulajdonában álló 19 személyes iskolabusz szállítja Csurgó iskoláiba, naponta négy forduló teljesítésével a szülők és a pedagógusok nagy megelégedésével. A buszt a rendelkezésre álló „üresjárati” idejében a többi település is használhatja oktatási és kulturális célokra.
Időközben, 2005. őszétől a porrogszentpáli kisiskolásokat is a busz szállítja az iskolákba.
2006. január 1.-től, 2007. december 31.-ig:
    - az oktatási intézményekbe való diák szállítás 29 879 km.
    - egyéb célú felhasználásra 29 189 km
Gyékényes Község Önkormányzata csatlakozott a csurgói közoktatási társuláshoz és 2007. szeptember 1.-től a gyékényesi 7.-8. évfolyamos tanulókat újabb közösségi busz szállítja Csurgóra.II. Szociális és gyermekjóléti alapellátás

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a települési önkormányzatok kötelező szociális feladataiban két szinten kapcsolódik be:
Egyrészt fenntartja és működteti a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, másrészt szervező tevékenységével a települések által létrehozott szociális feladatellátó társulásokhoz normatíva hozzájárulást biztosít.


Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzatainak alábbi szociális feladatait:
a.)  1993. évi III. Törvény 64 §-ban meghatározott családsegítés,
b.) 1993. évi III. Törvény  65/A -ban meghatározott közösségi ellátások,
c.) 1997. évi XXXI. Törvény 40 §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgálat,
d.) 1997. évi XXXI. Törvény 45 §-ban meghatározott gyermekek átmeneti gondozása-helyettes szülői hálózat működtetésével.

A Csurgói Kistérségben működő szociális feladatellátó mikrotérségi társulások:


Csurgó központú feladatellátó mikrotérségi társulás
Tagjai: Csurgó, Berzence, Somogyudvarhely, Szenta, Somogycsicsó, Csurgónagymarton települések önkormányzatai.
Iharosberény központú feladatellátó mikrotérségi társulás
Tagjai: Inke, Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter települések önkormányzatai.
Gyékényes központú feladatellátó mikrotérségi társulás
Tagjai: Gyékényes, Zákány, Zákányfalu, Őrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd

A Társulás 2006. szeptember 13-ig, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kiépíttette. Csurgó, Csurgónagymarton, Berzence, Somogycsicsó, Somogyudvarhely településeken működött a szolgáltatás 46 db készülékkel 2006. évben.
2007-ben bővítésre került a szolgáltatás (Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Zákány) 20 db készülékkel.
III. Egészségügyi alapellátásIII. Egészségügyi alapellátás

A társulás gondoskodik az 1997. évi CLVII. Törvény 93. § -ban meghatározott ügyeleti ellátás központi ügyeleti formában történő működtetéséről. Az ellátás biztosítását a Csurgó Kistérség körzetközpontjában kialakított önálló szervezet működtetésével oldja meg.
A kistérségben az egészségügyi feladatok közül többcélú társulás általi feladat a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátása:
A Többcélú Társulás a Csurgó Város tulajdonában álló Egészségügyi intézmény épületében (a tulajdonos hozzájárulásával) korszerű, külön közművel ellátott épületegységet alakított ki.
A feladat tárgyi feltételeinek megvalósításához nagy teljesítményű terepjáró gépjárművet vásárolt, és annak elhelyezésére tároló helyiséget épített.
Az ügyelet –jogszabályi minimumfeltételeinek megfelelő- hordozható és helyben elhelyezett eszközállomány beszerzése megtörtént.
Az ügyelet működtetését a Többcélú Társulás vállalkozóval kötött szerződés formájában oldja meg.IV.  Települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtés és - kezelés közös szervezése, állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése

a.) Települési szilárd hulladék kezelése:
A Csurgó Kistérségben a települések szilárd hulladékgyűjtését és szállítását a Saubermacher-Pannonia Kft. végzi. 

b.) Folyékony hulladékkezelés közös szervezése:
A települési folyékony hulladékszállítást három engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi. A kistérség mikro-térségekre történő felosztása megtörtént, az adott településhez legközelebbi telephellyel rendelkező vállalkozó végzi a szállítást.


V. Belső ellenőrzés

A Csurgó kistérségben a belső ellenőrzési feladatot a Kistérségi iroda keretén belül dolgozó két fő belső ellenőr végzi. Munkájuk kiterjed a kistérség összes önkormányzatára és az általuk fenntartott költségvetési szervekre. Így feladatuk összesen 43 költségvetési szervet ellenőrizni.
A belső ellenőrök a költségvetési szervek gazdálkodásában számos hiányosságot tártak fel, ezzel hozzájárulva a szabályszerű gazdálkodás megteremtéséhez.


VI. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység

A társulás 2007. évtől ellátja a Csurgói Kistérség területén a nyilvános könyvtárral nem rendelkező helyi önkormányzatok részére az 1997. évi CXL. Törvény 64. § (1) bekezdésében előírt könyvtári ellátás feladatát mozgókönyvtári szolgáltatás működtetésével. 2007. évben Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó települések léptek be elsőként, 2008. évtől Inke és Szenta település csatlakozott az ellátáshoz.A Csurgó kistérség alapvető szükséglete a regionális, országos, uniós területfejlesztési koncepcióhoz egyaránt illeszkedő kistérségi fejlesztési koncepció megalkotása, valamint a koncepcióba foglalt elképzelések (projektek) kidolgozásának egységesítése.