Csurgói kistérség

Rövid leírás 2006. évtől, kistérségi iroda által készített és elnyert pályázatokról


    2006. évtől kezdődően a kistérségi iroda által számos pályázat készült el, került beadásra és elnyerésre. 2006. évben a megítélt támogatási összeg, mind uniós, mind hazai pályázatok tekintetében 138 152 850 Ft forrást jelentett, melynek keretében a „Leader+ közösségi kezdeményezés” prioritásai (helyi speciális termékek népszerűsítése; térségi hagyományok megőrzése, ápolása; táj és épített környezet védelme és fejlesztése; népmese vidék alapjainak letétele; életminőség, vidéki életkörülmények javítása, helyi szolgáltatások fejlesztése; foglalkoztatási helyzet javítása a térségben) érvényesülhettek, összesen 45 nyertes pályázóval.

- Az „Interreg III A Dráva Népmese és Históriapark” projekt lehetőséget nyújtott egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, ami bemutatja, hogy megfelelő kereslet mutatkozik, kirajzolódnak a potenciális célcsoportok, tisztázza a működtetés lehetséges szervezeti formáit és jól láttatja a várt fejlesztő hatást a népmese program gazdaságosságát.

- Ezen felül 2 db, 17 személyes közösségi busz beszerzésére is 2006. évben került sor. A buszok üzembe állítása megtörtént Iharosberény, illetve Gyékényes központú mikro térségekben, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulással megkötött megállapodások alapján.

- A települési közkultúrális szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító programok, rendezvények kivitelezését eszközbővítéssel, 2 db rendezvénysátor beszerzésével kívánta segíteni a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás.

- Miután a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás ellátja a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G § (1) bekezdésében meghatározott Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a vidékfejlesztési menedzser 2005. novemberétől, 2006. december 31-ig tartó foglalkoztatásával a tanács döntéseinek szakmai előkészítésében és döntéseinek végrehajtásában is tevékenyen vett részt. Ennek alapján, a kistérség területén a társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összehangolta a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.


A 2007. évben 84 794 754 Ft támogatási keret állt rendelkezésre:
- 2007/5.f A hátrányos helyzetű tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását,   megélhetését, életkörülményeinek javítását szolgáló, a regionális munkaügyi központokkal együttműködésben megvalósuló foglakoztatási programokkal című közmunkaprogram megvalósítása.


- Leader kiadvány készíttetésére, melynek célja volt, hogy a csurgói kistérség településeinek turisztikailag prioritást élvező elemei kerüljenek a „nagyközönség” elé, ismertetve a kistérséget alkotó települések állandó rendezvényeit, kulturális örökségeket, természeti értékeket, kiemelve a jelentősebb turisztikai látványosságot, a turisták részére könnyen elérhető vendéglátó és szállást adó szolgáltató egységeket, ezzel növelve a területre látogatók, illetve a térségben töltött vendégéjszakák számát. A turistákat, csak átgondolt, alapos marketing stratégiával „csalogathatjuk” térségünkbe.
A kiadvány tematikus szerkezete megkönnyíti a tájékozódást, információszerzést, a kistérség lakossága, illetve a csurgói kistérség turisztikai kínálatát igénybe vevő hazai és külföldi turisták számára.

- „Téli-tavaszi közmunkaprogram 2007/10” keretében 140 fő regisztrált álláskereső, 3 hónapos -2007. december 17- 2008. március 16. - határozott idejű foglalkoztatására nyílt lehetőség. A CSKTT kötelező feladatai közé tartozik a szociális alapellátás. A feladat hatékony ellátására létrejött szociális feladatellátó mikrotérségi társulás tevékenységi köre: a házi segítségnyújtás, nappali ellátás. A társulás célja, hogy segítséget nyújtson a szükséges állami támogatások elnyerésében. A közmunkaprogram elindítását indokolja továbbá, hogy több önkormányzat kiterjedt és a lakosság számához viszonyítva nagy a közigazgatási területe. Részleteiben: nagy területen kell felszíni vízelvezető árkok, utak tisztítását, területek rendbetételét, parkosítást, aljnövényzet tisztítást, gallyazást, cserjeirtást, illegális hulladéklerakók felszámolását, kommunális hulladék összegyűjtését, téli időszak lévén, adott esetben hó eltakarítást, ezen kívül biztosítani kell a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formákat, ami többlet terhet jelent az önkormányzatok számára. Önkormányzati bérlakások, intézmények karbantartása, felújítása és a temetkezési, kegyeleti helyek rendbetétele sem elhanyagolandó feladat.

- „Kistérségi Senior Sportpályázat” kivitelezésére, melynek célja az 50 év feletti időskorú lakosság fizikai aktivitásának ösztönzése, a kistérségi programok kínálatának bővítése, valamint a szenior szabadidősport területi szintű megerősítése.
A program célcsoportja az 50 év feletti korosztály. Tartalmi követelménye, hogy a 2007. 10. 01. és 2007. 12. 31. közötti időszakban, legalább heti kétszeri alkalommal szervezett 1-1,5 óra időtartamú, szakemberek által vezetett, legalább három mozgásos tevékenységi kört, illetve a „szenior klubélet” tartalmát erősítő eseményeket foglaljon magába.

- „Kistérségi Komplex Táboroztatási Program" megvalósítására. A komplex kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívántuk azt, hogy a sport valamennyi – az egyén és a társadalom szempontjából – hasznos funkciója (egészségmegőrzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kulturált eltöltése) érvényesülhessen az ifjúság körében.
A projekt további célja volt a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai” és a területükön működő civil szervezetek, intézmények kooperációjának erősítése, a lokális erőforrás-koncentráció megvalósítása, a fenntartható partnerségi modellek kidolgozása.

- „Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért” című pályázat céljainak megvalósítására nyílt lehetőség. A diplomás program megvalósításának célja, a 2007-2008-ig terjedő időszakra kidolgozott Csurgó kistérségi cselekvési ütemterv megvalósításához, gazdasági-, a kistérség idegenforgalmának növekedését szolgáló területfejlesztési tanácsadó szolgáltatás kialakítása, 2 fő diplomás álláskereső, 3 évi határozott idejű foglalkoztatásával, a foglalkoztatás 2007. szeptemberétől kezdődött. Területfejlesztési szolgáltatáson belül prioritásként kell kezelnünk a folyamatos pályázatfigyelést, pályázati információk, lehetőségek közvetítését a magán réteg felé is -  internet, helyi televízió, helyi, megyei újság, papír alapú hirdetések, nagyobb pályázatok esetén lakossági fórum oldhatja meg a kellő mértékű információáramlást - a kistérség civil, vállalkozói, közszférája részére pályázati tanácsadást, mely megvalósulhat akár on-line ügyfélfogadás keretében is, segítségnyújtást a pályázatok elkészítéséhez, illetve pályázatírást.
Ugyanakkor a területfejlesztésen belül ki kell emelnünk a turisztika területét, mely terület fellendülése nagyban előmozdíthatja a területfejlesztés többi ágazatának fejlődését is. A turisztikai rész kidomborításának oka továbbá, hogy 2005. évben a csurgói tourinform iroda megszűnt, így a térség lakosságának, illetve a térségbe látogatóknak, érdeklődőknek turisztikai információt csupán a települési önkormányzatok, társulás nyújthatnak.         
Turisztikai tevékenységek keretében megvalósításra kerülne a turisztikai produkciók, ellátó egységek „felkutatása” a térségben, turisztikai adatbázis létrehozása, térség idegenforgalmi pontjai marketingjének -internetes felület megteremtése, papír alapú, elektronikus kiadványtervezés-, turisztikai programjának kidolgozása, Csurgó térségi rendezvények megszervezése, ezen felül a térség valamennyi szereplője megjelenésének, részvételének biztosítása nagyszabású kiállításokon, programokon.

A 2008. évre vonatkozólag a hazai pályázatok 116 026 269 Ft forrást biztosítottak.
- A „Téli-tavaszi közmunkaprogram 2007/10a” célja 140 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatása 3 hónapra, 2008. június 10-ig, a csurgói kistérség 18 településén.

-  2008. évben is kivitelezésre került a „Kistérségi Senior Sportpályázat”, a „Tematikus Kistérségi Sporttáboroztatási Program”. A programban négy partnerszervezet megvalósíthatta az általa megtervezett táborozási programot a kistérségben élő gyermekek részére. A programok között a sportolási lehetőségek széles skálájából választhattak a részt vevő gyermekek. A táborok jelentős célja volt a közösségformálás, a sport megszerettetése a fiatal generációval, a mozgásgazdag életvitelre való nevelés.

- „Tárt kapus létesítmények programmal”, a megrendezésre kerülő valamennyi sportesemény részvételi lehetőséget biztosított a társadalom széles rétege számára, ide értve diákokat, dolgozókat, valamint a nyugdíjasokat is.
Szükséges, hogy a csurgói kistérségben a szenvedélybetegség és annak következményeinek kezelésére hivatott szolgáltatók, intézmények, szervezetek működése folyamatosan biztosított legyen, valamint egyre inkább hatékonyabbá váljon. Fontos továbbá, hogy a közösségek, civilek, önkéntes segítők képesek legyenek a rendelkezésre álló erőforrásokat úgy felhasználni, hogy a szenvedélybetegség általuk befolyásolható kockázatai és következményei csökkenjenek, hogy a betegek újra hasznos és értékes részei legyenek a társadalomnak, egzisztenciájuk, családi harmóniájuk megfelelővé váljon.

- A célkitűzések megvalósítására „A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatás elnyerésére” került sor. Szükséges, hogy kistérségünkben a szenvedélybetegség és annak következményeinek kezelésére hivatott szolgáltatók, intézmények, szervezetek működése folyamatosan biztosított legyen, valamint egyre inkább hatékonyabbá váljon. Fontos továbbá, hogy a közösségek, civilek, önkéntes segítők képesek legyenek a rendelkezésre álló erőforrásokat úgy felhasználni, hogy a szenvedélybetegség általuk befolyásolható kockázatai és következményei csökkenjenek, hogy a betegek újra hasznos és értékes részei legyenek a társadalomnak, egzisztenciájuk, családi harmóniájuk megfelelővé váljon. Mivel rajtunk kívül nincs másik szolgáltató a szenvedélybetegek közösségi ellátására kistérségünk területén, ezért is nagyon fontos, hogy további működésünk biztosított legyen.
Hatására a szakellátás rendszerébe nem, vagy később kerül a potenciális szenvedélybeteg, illetve nagyobb eséllyel kerülhet ki onnan, leterheltsége csökken, tevékenysége hatékonyabb, eredményesebb, nem utolsósorban olcsóbb lesz. Feltétele a szakmaközi együttműködés, a civil önsegítő kezdeményezések elismerése, támogatása, vagyis az eszközök és források koncentrálása. Amennyiben ez sikerül, egy szemléletváltás is bekövetkezik, a látencia, a beteg megbélyegzettsége csökken, a megelőzésre nagyobb hangsúly kerülhet. Kevesebb gyógyszerre (a függőség egyik eszköze, drága) lesz szükség.

-   A „2008/5 Közmunkaprogram” 2008. október 1-től, 2008. december 31-ig valósult meg 112 fő foglalkoztatásának megoldásával.

- 2008/10. Közmunka program és a 2008/10.a Közmunka hosszabbítás 90 fő foglalkoztatása 2008.12.08.-2009.03.31-ig.


2009. évi nyertes pályázatok
 
TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0010 „Foglalkoztatási paktum létrehozása a csurgói kistérségben” című pályázat
A Társulás, a Dél Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Csurgói Kirendeltsége, a Csurgói Faipari Kft., a Megoldás Alapítvány, a Csurgó Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium partner együttműködésével, európai uniós pályázatot nyújtott be 2009. júniusában a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, „Foglalkoztatási paktum létrehozása a csurgói kistérségben” címmel. Az ESZA Kft. közreműködő szervezet a pályázatot sikeresnek értékelte. A társulás 17.255.286 forintot nyert támogatásként. A projekt 2009. 10. 01 – 2011. 05. 31 időtartamra szól.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló program célja, a kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása, a munkaerő-piacon érdekeltek helyi kezdeményezésének összehangolásával.
 
Iskolapszichológus pályázat
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére nyerte el. A kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatát elláttatja a helyi önkormányzat fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény útján. A támogatás összege a kistérségre 1.150.000 forint, ez az összeg a feladat ellátásához kapcsolódó, 2009 szeptemberétől induló létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásokra használható fel.
 
Csurgó kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére a társulás2 810 000 forintot nyert.