Hírek

Az ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0008 számú pályázati projekt keretében elvégzett feladatok 2009.07.01-2009
2010.01.05.
 
Az ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0008 számú pályázati projekt keretében elvégzett feladatok 2009.07.01-2009.12.31 között
Főbb feladatok:
A térségfejlesztési munkatárs felügyeli a közoktatási, szociális, egészségügyi, hulladékgazdálkodási, területfejlesztési feladatokra vonatkozó döntések előkészítését és végrehajtását. Felügyeli a Kistérségi Fejlesztési Tanács jogkörében eljáró Többcélú Kistérségi Társulás döntéseinek előkészítését, végrehajtását. A Társulási Tanács és a képviselőtestületek tagjait az iroda feladatkörét érintő ügyekben szükséges felvilágosítással ellátja. Kapcsolatot tart a társulás tagönkormányzatai, azok intézményei illetékes szakmai, vezetői és pénzügyi munkatársaival. Kapcsolatot tart az országos és decentralizált fejlesztési szervezetekkel.
 
Részvételi alapú tervezés elterjesztése, partnerek bevonásán alapuló tervezés és végrehajtás megteremtése és a különböző szervezetek képviselőiből álló fejlesztési bizottság folyamatos működtetése. A részvételi alapú tervezés elterjesztését egyrészt a partnerség építő rendezvények szolgálják, másik fontos eleme pedig a kistérségi honlap létrehozása, majd annak folyamatos bővítése, adattartalmának növelése. A partnerségi rendezvények 2009-ben és 2010-ben kerülnek megrendezésre. Céljuk, a kistérség gazdasági-foglalkoztatási lehetőségeinek javítása és a kitörési pontok megfogalmazása az együttműködésben rejlő lehetőségeken keresztül. A térségfejlesztési munkatárs feladatköre teljesítéseként a programban foglalt célok elérését társadalmasítja. A program által érintett célcsoportok szereplőit rendszerességgel egyeztetésre hívja. Munkája során az egyeztetéseken szerzett tapasztalatokról illetve a szereplőkkel történő személyes konzultációkon szerzett információkról összegzést készít, melyet a projekt sikeres lebonyolítása érdekében felhasznál. Ezeket az összegzéseket a program keretében, számára beszerzésre került notebook segítségével készíti el. Kiemelten kezeli a partnerek részéről hozzá beérkezett szakmai véleményeket és közben az elvégzett feladatokról folyamatosan tájékoztat.
 
Térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztése. A projekt során megvalósuló fejlesztések között szerepel a térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztése,amely a projekt során létrehozott kistérségi honlapon túlmenően a partnerségi rendezvények és a képzések szolgálnak jó gyakorlatot, valamint a tervezési módszertanok terjesztésére ad lehetőséget.
Ebben a félévben négy szakmai rendezvény került lebonyolításra. Az első (09.03) témája a foglalkoztatás helyzete, a munkahelyteremtés, a munkahely megőrzés lehetősége volt, kihegyezve a gazdasági világválsággal összefüggő munkaerőpiaci sajátosságokra. Szerepet kapott a Munkaügyi Központ Csurgói Kirendeltsége a foglalkoztatások elősegítését szolgáló támogatások, a közcélú foglalkoztatás sajátosságainak, valamint a kis- és középvállalkozások által foglalkoztatottak létszámának növelését, megtartását szolgáló pályázati lehetőségek bemutatásával. Szó volt a helyi önkormányzatok szerepéről, a pályakezdő fiatalok megtartásáról, az alacsony iskolai végzettségű személyek foglalkoztatásáról is.
A második rendezvényre 2009 09. 15-én került sor. Fő témák voltak a kultúra, a turizmus és az idegenforgalom helyzete, lehetőségei. Megtárgyalásra kerültek a csurgói kistérség ezen területen való befektetési lehetőségei, a falusi-, vadász-, és ökoturizmusban rejlő lehetőségek is. A rendezvény kiemelt témája volt az e területet érintő, működésre és fejlesztésre elnyerhető pályázati támogatások. Fontos feladat a testvérvárosainkkal való folyamatos kapcsolattartás.
A következő rendezvényt 2009. 11. 13-án tartottuk. A humán erőforrás fejlesztés témájának megvitatása, megtárgyalása volt a rendezvény témája. Oktatási infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei; hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának lehetőségei; egészségügyi ellátás feltételeinek javítása, a jelenlegi ellátás hatása a humánerőforrásra; szociális ellátás szabályozásának lehetőségei, korlátai, hatásai; egyenlő esélyek biztosítása a foglalkoztatásban; karriertervezés, életpálya-menedzsment, tudatos életpálya tervezés; információszolgáltatás, információ áramoltatás szerepe különböző társadalmi rétegek között; humán erőforrás fejlesztés az EU támogatási politikájában; valamint az érdekérvényesítés lehetőségei is átbeszélésre kerültek.
Az idei év zárásaként 2009. 12. 09. napján egy évösszegző, projektösszegző rendezvényt tartottunk. Meghívtuk a térségi szereplőket. A rendezvény részvevői megvitatták eddigi tapasztalataikat, elmondták eddig elért eredményeiket. Meghatározásra kerültek a következő időszakban, rövid- és hosszútávon elérendő célok, a célok eléréséhez szükséges lépések.
A kistérségi honlap elkészült, elérhetőségi címe: www.csurgoikisterseg.hu. A honlapra folyamatosan kerülnek fel a lényeges, új információk kistérségünkkel kapcsolatban. A hátrányos helyzetű kistérség előmozdításának alapvető feltétele a gazdasági szereplők folyamatos tájékoztatása, mely egyrészt a meglévő ismeretekre (pl.: helyzetértékelés, pályázatokról információk gyűjtése), másrészt a térség által elkészített fejlesztési tervek megismertetésére épül. Gondoskodik arról, hogy az elkészülő weboldal tartalma és minősége elsősorban a gazdasági szereplők, másodsorban pedig az itt élő lakosság részére hasznos és naprakész információt nyújthasson.
 
A program alapú fejlesztés meghonosítása céljából folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és együttműködünk külső szakértőkkel. A különböző beavatkozást igénylő fejlesztési területek nagymértékben különböznek egymástól. A fejlesztendő területek célcsoportjaiba mindig vannak olyan szakemberek, akiknek közreműködésével a projektben meghatározott átfogó cél szakmailag a legteljesebben véghez vihető. A különböző területek szakembereinek munkája egy tervezett és programozott ütem szerint folyik. A munka megvalósulásáról a program előrehaladásáról folyamatosan tájékozódik a térségfejlesztési munkatárs.
Az előző időszakban megtörtént kapcsolatfelvétel, kölcsönös tájékoztatás után egy szorosabb, folyamatosabb együttműködés alakult ki a kisebbségi önkormányzatok, marginalizálódott települések, hátrányos helyzetű csoportok, valamint a térségszervező között.
 
A fejlesztések összehangolása és monitoringja elnevezésű tevékenység keretein belül a kistérség településeinek fejlesztési elképzeléseit hozzuk összhangba az elkészítendő programozási tervdokumentummal, mely kistérségünk valamennyi településének tervezett fejlesztéseit tartalmazza. A települések által megvalósuló fejlesztéseket nyomon követjük mind személyesen, mind pedig papír / elektronikus dokumentációk bekérésével. A hátrányos helyzetű kistérség felzárkóztatásához olyan beavatkozási területek meghatározása szükséges, amelyek egymagukban is megvalósíthatók. A források hatékony, célhoz kötött felhasználása, csak a párhuzamosságok elkerülésével érhető el. A térségfejlesztési munkatárs munkájával figyeli, és egyben felügyeli azt, hogy a fejlesztések során megvalósuló projektelemek, ne ütközzenek egymással, hanem önállóan az előre meghatározott célterületen fejtsék ki hatásukat.
 
Térségfejlesztés társadalmasítása (rendezvények, kiadványok készítése) A térségfejlesztés társadalmasítása során folyamatos nyilvánosságot biztosítunk egyrészt a kistérségi honlapon, másrészt pedig a többcélú társulás által készíttetett fotódokumentáción és prospektuson keresztül. A fotódokumentáció fényképekkel, rövid tartalmi leírásokkal mutatja be a pályázati projekt keretében megvalósult tartalmi elemeket, míg a prospektus a fotódokumentációval szemben a szöveges leírásokra helyezi a hangsúlyt. Tájékoztató szerepe van, bemutatja az eddigi események, rendezvények témáit, az elért eredményeket.
A térségi társadalmi párbeszéd folyamatossága és aktivizálása is fontos feladat, melyet szakmai rendezvények szervezésével, kiadvány szerkesztésével, fotódokumentáció készítésével és terjesztésükkel biztosítunk. A térségfejlesztés során elért eredményeink megismertetése a fent említett eszközök alkalmazásával lehetséges. A fejlesztés PR szemléletű kommunikálásához számos olyan erőfeszítés szükséges, amely megelőző munkát igényel. A térségi kiadványok készítésénél a térségfejlesztési munkatárs a már rendelkezésre álló információs anyag előkészítésével további anyagok összegyűjtésével foglalkozott. A szóróanyagok kivitelezésének szükséges szerződések megkötésének előkészítése is munkakörébe tartozik. Az elkészítésre került kiadványokat a gazdasági szereplők mellett a lakossággal is megismertettük, a számukra megrendezésre kerülő rendezvények alkalmával, ahol ezek hozzáférhetővé váltak. A térségfejlesztési munkatárs ezen rendezvények előkészítő munkájában tevékenyen részt vesz, megteremti az személyi és tárgyi feltételeket azok zavartalan, színvonalas lebonyolításhoz. Előzetes egyeztetést tart minden alkalommal a lebonyolításra kerülő programokról az érintett felekkel, valamint folyamatosan kapcsolatot tart (levelezés és telefon) a kistérség településeivel. Meghívót készít, azokat eljuttatja a meghívottaknak, jelenléti íven rögzíti a megjelentek névsorát, elérhetőségét. Az általa beszerzésre került 2 db tájékoztató tábla segítségével a rendezvények és képzések során készült fotó dokumentációval szintén a program megismertetése a cél a kistérségi lakossággal, civil és egyéb szervezetekkel, mivel ezeket a képsorokat internetes honlapunkon is hozzáférhetővé tesszük.